De oprichters

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilden goede doelen financieel ondersteunen in een viertal sectoren.

Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeenkomstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

Beleidsplan 2020-2024

Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen.

Het gieskes-strijbis fonds richt zich op de volgende werkgebieden

Natuur en milieu icoon Natuur en milieu
Democratie en rechtstaat Democratie en rechtsstaat
Medisch onderzoek icoon Medische wetenschap
Kunst en cultuur Kunst en cultuur

focus

  • Projecten met een landelijke uitstraling (focus op Nederland, internationale blik).
  • Langlopende projecten (drie tot vijf jaar).
  • Grootschalige projecten, +/- €75.000 donatie per jaar (begroting > €1.000.000).
  • Cofinanciering wenselijk.
  • Nadruk op het verdiepen en verspreiden van kennis.
  • Aandacht voor ondernemerschap en persoonlijk leiderschap.
  • Passend bij het DNA van het Gieskes-Strijbis Fonds: concreet, meetbaar resultaat, vliegwieleffect, projectmatig karakter, herkenbare actie, duurzaam, jong talent, educatief, onderscheidend, het verschil maken.

Bestuur

de heer ir. L.J. van Driel Voorzitter Benoemd tot 2022
de heer drs. Y.D. Albrecht Secretaris Benoemd tot 2021
de heer drs. J.B.M. Streppel Bestuurslid Benoemd tot 2021

Organisatie

REK
Roderic Evans-Knaup Directeur
Hedda van Straten Programmamanager
Frederiek Cohen Programmamanager
HJ
Henk Jonker* Controller
AG
Anne van Groningen Programmamanager

Financiën

Vanaf de oprichting tot eind 2018 heeft de stichting 120 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 48,5 miljoen.

Betalingen

Betalingen
2015 2016 2017 2018
Natuur en Milieu
>
707.000
>
741.160
>
1.452.115
>
1.660.815
Medisch onderzoek
>
893.482
>
1.422.669
>
1.287.654
>
699.428
Democratie en rechtsstaat
>
556.872
>
1.356.828
>
957.664
>
1.562.474
Kunst en cultuur
>
1.790.574
>
1.810.658
>
1.056.256
>
1.958.840
Overige projecten
183.750
246.496
383.276
70.000
Totaal
€4.131.678 €5.548.815 €5.136.965 €5.951.557

Het eigen vermogen van de stichting eind 2018

€147.476.324

Het totaal van toegekende projecten in 2018

€7.227.810

Beleggingsbeleid

De reserves en fondsen van het Gieskes-Strijbis Fonds worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Voorwaarde is dat de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide worden belegd. Het contante rendement op de beleggingsportefeuille heeft een hoge prioriteit, terwijl het beleggingsbeleid defensief is; risico en rendement dienen voorzichtig tegen elkaar te worden afgewogen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de beleggingscommissie, die bestaat uit:

drs. P.B. de Ridder, voormalig penningmeester bestuur
drs. J.B.M. Streppel, lid bestuur
drs. R.H. Jonker,  controller van het fonds.

De bewaargeving van de portefeuilles is opgedragen aan externe vermogensbeheerders.

Conform het beleggingsplan wordt gestreefd naar het realiseren van een rendement van gemiddeld 4% per jaar. De strategische verdeling van de middelen was oorspronkelijk bepaald op 50% aandelen en 50% vastrentende waarden.

In de loop van het verslagjaar is besloten het accent nog meer op aandelen te leggen, zodat de verhouding 75:25 zal worden. Verder zal bij de beleggingen in aandelen steeds meer gezocht worden naar stabiele, grotere ondernemingen, die zich ook richten op opkomende markten. Het aanhouden van liquiditeiten is toegestaan tot een maximum van 40 % van het totaal belegde vermogen van de stichting. De liquide middelen worden geleidelijk belegd. De beleggingscommissie heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd. Zij onderhoudt contacten met de externe vermogensbeheerders over de uitvoering van het beleggingsbeleid en de samenstelling van de portefeuilles; zij evalueert met hen de prestaties.

 

In het licht van de wens van de donateurs het geschonken vermogen zoveel mogelijk in stand te laten doet de stichting enkel donaties uit het rendement dat op het vermogen wordt gerealiseerd. Uit het rendement op het vermogen wordt allereerst een dotatie gedaan aan het vermogen van de stichting uit hoofde van de correctie van inflatie. Op deze wijze wordt het vermogen van de stichting in reële termen in stand gehouden.